JAPAN


IZU ARCHIPELAGO - AS-008

Oh-shima
Ri-shima
Utone-jima
Nii-jima
Jinai-jima
Haya-shima
Shikine-jima
Kohzu-shima
Mikura-jima
Miyake-jima
Ohnohara-jima

Onda-jima

 

AMAKUSA ARCHIPELAGO - AS-012

Tobase-jima
Oyano-shima
Yagyu-jima
Senzokuzozo-jima
Yu-shima
Nogama-jima
Nagaura-jima
Se-jima
Hiai-jima
Takamoku-jima
Take-shima
Kuro-shima
Mitsu-jima
Otsu-jima
Otsuku-shima
Hino-shima
AmakusaKami-shima
Kusumori-jima
Hyotan-jima
Yokoura-jima
Maki-shima
Mae-shima
Goshoura-jima
Kuro-shima
Take-shima
Ohira-jima
Yoko-shima
Kame-jima
Tsuji-jima
AmakusaShimo-shima
Ubu-shima
Aka-shima
Kuwa-shima
Oh-shima
Aka-shima
Ushi-jima
Gezu-shima
Kuro-shima
Hoga-shima
Tsukino-shima
Futago-jima
Kata-shima
Kamoise-jima
To-shima
Shishi-jima
Ikara-jima
Soura-jima
Naga-shima
Ko Ikara-jima

 

KAZAN ISLANDS (VOLCANO ISLANDS) - AS-30

Kitaiwo-jima
Iwo-jima
Minamiiwo-jima

 

OSUMI ARCHIPELAGO - AS-32

Mage-jima
Tanega-shima
Take-shima
Iwo-jima
Shin Iwo-jima
Yuse-rock
Kuro-shima
Kuchino Erabu-jima
Yaku-shima

 

TSUCHIMA ISLANDS - AS-36

Kujirase-rock
Mitsu-shima
Haehase-rock
Uni-shima
Tsu-shima
Ko-shima
Enoki-shima
Matsu-shima
Nezumi-shima
Aka-shima
Oki-shima
Shimanodan-shima
Kuro-shima
Ushi-jima
Naiin-shima

 

KOSHIKI ISLANDS - AS-37

No-jima
Okino-shima
Futago-jima
Chika-shima
Kami Koshiki-jima
Naka Koshiki-jima
Shimo Koshiki-jima

 

GOTO ISLANDS - AS-40

Uki-jima
Tera-jima
Koshiki-jima
Mu-shima
Nozaki-jima
No-shima
Ojika-jima
Koguro-jima
Kuro-shima
Otoko-jima
Uu-shima
Madara-jima
Koro-jima
Yaburoki-shima
Kai-rock
Oh-shima
Aka-shima
Hoge-shima
Kura-shima
Birou-jima
Hira-shima
Maeno-shima
Nakagori-shima
Noanjyu-jima
Yamaanjyu-jima
Zuga-shima
Syugen-jima
Ore-shima
Kashiwa-jima
Kushi-jima
Higo-shima
Arifuku-shima
Wakamatsu-jima
Aino-shima
Hebo-jima
Naru-shima
Unoko-jima
Mae-shima
Hisaka-jima
Warabiko-jima
Tsubura-shima
Kaba-shima
Ikenoko-jima
Shinoki-jima
Tatara-jima
Yaneo-shima
Takenoko-jima
Hocha-jima
Sazaeno-shima
Fukue-jima
Hime-jima
Aka-shima
Koitabe-shima
Oitabe-shima
Ki-jima
Sagano-shima
Shimayama-shima
Kuro-shima
Wa-jima
Taro-shima
Biroh-jima
Kobiroh-shima
Kujira-rock

 

OKI ARCHIPELAGO - AS-41

Dogo-jima
Okino-shiima
Shiro-shima
Shijiki-jima
Kami-shima
Omori-jima
Matsu-shima
Komori-shima
Kanmuri-jima
Nakano-shima
Nishino-shima
Chiburi-jima
Kohaka-jima
Okaga-jima
Shimazu-shima
Asa-shima
Kami-shima

 

NANPO ARCHIPELAGO - AS-43

Hachijyo-jima
Hachijyoko-jima
Aoga-shima
Tori-shima
Myoujin-rock
Beyonezu-rocks
Sumisu-shima
Sofu-rock

 

DAITO ISLANDS - AS-47

Oki Daito-jima
Kita Daito-jima
Minami Daito-jima

 

DANJYO ARCHIPELAGO - AS-56

Otoko-jima
Kuroki-jima
Yori-shima
Hanaguri-shima
Onna-jima

 

UJI ARCHIPELAGO - AS-67

Uji-shima
Nishi Tachigami-jima
Uji Mukai-jima
Kujyaku-jima
Same-jima
Kamino-shima
Nakano-shima
Shimono-shima

 

HOKKAIDO ISLAND - AS-78

Rebun-Tou
Rishiri-Tou
Yagishiri-Tou
Teuri-Tou
Moeyururi-jima
Yururi-jima
Daikoku-jima
Okushiri-Tou
O-shima
Ko-jima
Hokkaido

 

HONSHU COAST - AS-117

Prefecture N° Name Island Name
02 Aomori Kyuroku-jima
03 Iwate Sangan-jima
04 Akita Nil
05 Yamagata Tobi-shima
06 Miyagi Tashiro-jima
Oh-shima
Futamata-jima, Kasakai-jima, Hira-shima, Eno-shima,
Kinkazan-jima, Amiji-shima, Ashi-shima, Tashiro-jima
De-shima
No-jima, Tsubaki-shima
Hakkei-jima
07 Fukushima Nil
08 Niigata All Ryotsu City
Awa-shima
All Sado Gun
10 Tokyo Nil
11 Kanagawa Saru-shima
Jyoga-shima
12 Chiba Uki-shima, Futama-jima
14 Ibaraki Nil
18 Shizuoka Hatsu-shima
KamikoMoto-jima
20 Aichi Oh-shima
Hime-shima
Himaga-jima, Shino-shima, No-jima
Oki-shima, Kaji-shima, Saku-shima
21 Mie Sawaru-shima
Toushi-jima, Ohzukumi-jima, Kami-shima, Suga-shima
Sekino-shima, Oh-shima, Suzu-shima
22 Kyoto Ke-shima, Kanmuri-jima, Kutsukake-jima, Isokuzu-jima
25 Osaka Nil
26 Wakayama Tomoga-shima
Okino-shima
Taka-shima, Karimo-jima
Oh-shima
Kuro-shima
27 Hyogo Any Sumoto City
Ie-shima Archipelago
Any Tsuna Gun
Any Mihara Gun
28 Toyama Nil
29 Fukui Toribe-jima, MIkura-jima
30 Ishikawa Hegura-jima, Nanatsu-shima
31 Okayama Inu-shima
Kama-shima, Kataba-jima, Kamimizu-shima, Shimomizu-shima, Mutsuguchi-jima
I-shima, Ohzuchi-jima
Akechi-shima, Taka-shima, Iroishi-jima, Kitamoto-jima, Manabe-jima, Mutsu-shima, Ohtobi-shima, Kotobi-shima
Ao-shima, Kiiro-jima, Kuro-shima
Kakui-jima, Tsuru-shima, Kashira-jima, Ohtafu-jima, So-shima, Kou-shima
32 Shimane Uma-shima
Taka-shima
33 Yamaguchi Manjyu-shima, Senjyu-shima, Mutsure-jima
Saba-shima, Ha-shima, Oh-shima, O-shima, Ai-jima
Ohtsu-shima, Kurokami-jima, Sen-shima
No-jima, Sawa-shima, Taira-jima
Kasado-jima
Hashira-jima, Kuro-shima, Kurakake-jima, Te-shima, Iseko-jima, Hodaka-jima, Tan-jima
Ushi-jima
Hiragori-jima, Kakezu-jima
All Ohshima Gun
Ya-shima, Iwai-jima
O-jima, Me-jima, Tsuno-shima
Take-shima
34 Tottori Nil
35 Hiroshima Ni-shima, Benten-jima, Kanawa-jima, Touge-jima
Ohkuno-shima, Kokuno-shima, Awa-shima
Sagi-shima, Kosagi-jima
Hyaku-shima, Ka-shima
All Innoshima City
Hashiri-jima, Uji-shima
Atada-jima
Miya-jima, Eta-jima
Nohmi-jima, Ohkurokami-jima
Kamikamagari-jima, Shimokamakari-jima, Kamikuro-shima, Shimokuro-shima
Ta-jima, Yoko-shima, Osakikami-shima, Ikuno-shima, Funa-shima, Naga-shima, Ohshiba-jima, Uma-shima, Osakishimo-shima, Yoko-shima, Toyo-shima, Misumi-shima, Yakuhi-jima, Sai-jima