OGASAWARA Isl.


BONIN ISLANDS

Sasauo-jima
Nakano-shima
Kitano-shima
Muko-shima
Tori-shima
Harino-rock
Oi-jima
Yome-shima
Mae-shima
Haha-jima
Katsuodori-jima
Nakakatsuodori-jima
Maru-shima
Futago-jima
Hira-shima
Mukai-jima
Kitatori-shima
Ane-jima
Imouto-jima
Mei-jima
Mago-jima
Otouto-jima
Ani-jima
Nishi-jima
Chichi-jima
Higashi-jima
Tomoe-jima
Minami-jima
Nishino-shima
Nishinoshima Shin-tou